ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Ingatlan Piactér üzemeltetője,(lásd Kapcsolat oldal)továbbiakban: Szolgáltató, hirdető ügyfelei továbbiakban: Hirdető részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben Hirdetőnek minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki saját, vagy harmadik személy nevében ingatlanhirdetést helyez el vagy banner hirdetést helyeztet el az www.ingatlanpiacter.hu oldalon.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, de a szerződő felek ettől írásban eltérhetnek.

A www.ingatlanpiacter.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételével a felhasználók ráutaló magatartással elfogadják az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A www.ingatlanpiacter.hu weboldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelően történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók figyelmét felhívja.

1. A szolgáltatás tárgya
Szolgáltató kijelenti, hogy a www.ingatlanpiacter.hu domain saját tulajdona. Az alábbi szerződési feltételek www.ingatlanpiacter.hu weblapon megvalósuló szolgáltatásokra vonatkoznak.

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére ingatlanjai és egyéb (pl. banner hirdetések) folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett www.ingatlanpiacter.hu internetes címen levő adatbázisban. A Hirdető maga helyezi el ingatlanhirdetéseit. A banner hirdetéseket a szolgáltató helyezi el.

Szolgáltató köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél (tárhely szolgáltató) hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

2. A hirdetés díja
Szolgáltató a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében kínálja, melyek mindig megtalálhatók az Áraink menüpontban.

A regisztráció után a hirdető automatikusan ingyenes alap csomagot kap.
A szolgáltató az alapcsomagra semmilyen rendelkezésre állási vagy egyéb kötelezettséget nem vállal és
fenntartja magának a jogot az alapcsomag előzetes értesítés nélküli korlátozására!
A szolgáltató garantálja, hogy az ingyenes csomag automatikusan nem válik fizetőssé.

Hirdetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy egyéni hirdető vagy ingatlan iroda. Valótlan nyilatkozat kizárást von maga után. Valótlan vagy nem működő e-mail cím szintén kizárást von maga után.

Szolgáltató a Hirdető felé a hirdető által megrendelt szolgáltatásról díjbekérőt, majd annak kifizetése után számlát állít ki.

A hirdetési díjjal (díjbekérőn feltüntetett határidő szerint) késedelembe esés idejére a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből a Hirdető hirdetéseit. A Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Szolgáltató az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában tájékoztatni köteles Hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható a Szolgáltató részéről egyoldalúan. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a hirdetési díjakat csökkenti, nem köteles értesíteni a hirdetőt.
Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

  • a gazdasági, jogi, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja ( pl. fogyasztói árindex változás, jogi környezet változása, stb.)
  • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének javítása
Amennyiben a Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben a Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

Az ingyenes szolgáltatást igénybevevők részére a Szolgáltató jogosult időnként hírlevelet küldeni
3. A szerződés időtartama
A szerződés időtartama határozatlan.

4. Szolgáltató felelőssége

A www.ingatlanpiacter.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A hirdetés tartalmáért minden esetben a Hirdető felel.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a honlap segítségével küldött email üzeneteket, melyek azt a célt szolgálják, hogy az érdeklődő felvegye a kapcsolatot a hirdetés feladójával. Az üzenetek tartalmáért a szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató  nem felel az egyéb Internetes szolgáltatók, valamint az Internetes hálózat esetleges problémáiért feltéve, hogy az neki nem felróható okból következett be. A Szolgáltató a szolgáltatását 15 nap fizetési késedelem esetén szüneteltetheti mindaddig, amíg a Hirdető a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz. A szüneteltetés tényéről és okáról a Szolgáltató elektronikus levél útján tájékoztatja a Hirdetőt.

Szolgáltató nem tudja garantálni az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata az igénybe vevő és a Hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

Szolgáltató törölheti a hirdetéseket az alábbi esetben:
  • megtévesztõ információt tartalmazó hirdetés
  • jogsértést megvalósító hirdetés
  • a Netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés
  • technikai problémát okozó hirdetés
  • érvénytelen a hirdető e-mail címe
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Hirdető minősül szolgáltatónak.

5. Adatvédelem

Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Szolgáltató a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személynek csak a Hirdető egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább.

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén. A Google által alkalmazott DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

6. A szerződés megszűnése
Hirdető részéről regisztrációval létrejött szerződések esetében Szolgáltató a hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen egy hirdetőtől származó a megengedettnél több hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése, az érvénytelen email cím valamint a nem fizetés.

7. Egyéb rendelkezések

Ha a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Hirdető által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve a Szolgáltatónak ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül megtéríteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek hatókörtől függően a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Pécs, 2015.04.01